Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Σε κατάργηση, ή συγχώνευση 80 υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα.Διαβάστε ολόκληρη την λίστα.

Το υπουργείο Εσωτερικών έκανε το πρώτο βήμα για να μπεί οριστικό τέλος στους διάφορους οργανισμούς του δημόσιου τομέα που υπήρχανε χωρίς λόγο. Συνολικά 80 οργανισμοί του Δημόσιου τομέα είναι υπο κατάργηση ή συνχώνευση.(κάντε κλικ για να διαβάσετε ολόκληρο το προσχέδιο νόμου http://www.minagric.gr/greek/index.shtml).

Οργανισμούς που τους πλήρωνε ο Έλληνας πολίτης δεκαετίες τώρα δίχως να έχει όφελος.Οι μόνοι που είχανε όφελος ήτανε οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους οργανισμούς που παίρνανε τον μισθό τους χωρίς κόπο και ιδρώτα.

Υπο τις οδηγίες του κ.Πάγκαλου αποφάσισε την κατάργηση, ή την συγχώνευση, ή την λύση και εκκαθάριση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και φορέων, επειδή διαπίστωσε, ανάλογα με την περίπτωση, είτε μερική επικάλυψη αρμοδιοτήτων με άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, είτε πλήρη αδράνεια ή μερική λειτουργία τους που δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της ίδρυσής τους, είτε εκπλήρωση της αποστολής τους, είτε είδος δραστηριοτήτων που δεν δικαιολογεί τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν.


Για άλλη μια φορά τα βραδυνά δελτία είδήσεων ανάφεραν επιλεκτικά του οργανισμούς που καταργούνται.Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την λίστα κατ'άρθρο με τους οργανισμούς που καταργούνται.


Άρθρο 1

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται υπηρεσίες και φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου, ως εξής:


Α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1.Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, νπιδ. (Καταργείται ως νομικό πρόσωπο και λειτουργεί στο εξής ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου επιπέδου τμήματος).

2. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) ν.π.ι.δ. (Καταργείται ως νομικό πρόσωπο και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία μεταναστευτικής Πολιτικής).


Β) Υπουργείο Οικονομικών

3.Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ) νπδδ, (καταργείται)

4.Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, νπδδ, (καταργείται)

Γ) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

5. Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.), ν.π.δ.δ, (καταργείται)

6. Ιόνιος Ακαδημία, ν.π.ι.δ. (καταργείται)


Δ) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

7. Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, ν.π.ι.δ, (καταργείται)

8.Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ), ν.π.ι.δ, (καταργείται και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και ασκούνται από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ)


Ε) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

9. Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), ν.π.δ.δ, (καταργείται)

10. Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), αυτοτελής οργανική μονάδα, (καταργείται)

Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, καθώς και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται και ασκούνται από υπηρεσιακές μονάδες με συναφείς αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11. Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος, (Κ.Κ.Ν.Α.), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Ε.ΚΕ.Α..), ν.π.δ.δ.

12. Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), ν.π.δ.δ.

13. Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), ν.π.δ.δ.


Στ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

14. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (51 υπηρεσιακές μονάδες καταργούνται)

15. Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)

Ζ)Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

16. Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), ν.π.ι.δ., (καταργείται)

Οι αρμοδιότητες ορισμένων από τους καταργούμενους φορείς οι οποίες κρίθηκε ότι εξυπηρετούν και με τα σημερινά δεδομένα το δημόσιο συμφέρον, μεταφέρονται σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες με συναφές αντικείμενο.


Άρθρο 2

Οι τιθέμενες σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανώνυμες εταιρείες είναι:

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,

2. Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧ.ΘΥ.Κ.Α.), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

3. Το Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε., εποπτευόμενη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και

4. Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. εποπτευόμενη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Οι διατάξεις με τις οποίες συνεστήθη η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής “Λεύκιπος” εποπτευόμενη από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, καταργούνται. Σημειώνεται ότι η εταιρεία αυτή δεν είχε ουσιαστικά λειτουργήσει.

Άρθρο 3

Με το άρθρο αυτό συγχωνεύονται νπδδ. Ειδικότερα:

Tο Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) καταργείται ως αυτοτελές ν.π.δ.δ. και συγχωνεύεται με το ν.π.δ.δ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους.

H Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών με το ΕΚΔΔΑ, εποπτείας Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 4

Με το άρθρο αυτό συγχωνεύεται, λόγω συνάφειας, το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το νπιδ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο θα υπηρετεί στο εξής το σκοπό του Μουσείου. Επίσης καταργείται η Διοικούσα Επιτροπή και λήγει η θητεία των μελών της.

Άρθρο 5

Με το άρθρο αυτό συγχωνεύονται ανώνυμες εταιρείες. Ειδικότερα:

Oι ανώνυμες εταιρείες, «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας» (ΕΛΚΑ), «Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης» (ΕΛΚΕΑ), «ΚΕΚ ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ" και «Κέντρο Ελληνικής Γούνας» συγχωνεύονται μέσω απορρόφησης στο «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε».

H Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου, (ΔΕΠΑ Α.Ε.) συγχωνεύονται με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.


Άρθρο 6

Με το άρθρο αυτό, συμπληρωματικά ως προς τις ρυθμίσεις για το προσωπικό που περιλαμβάνονται στα επιμέρους άρθρα, ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό λύση και εκκαθάριση υπηρεσιών και φορέων.


Άρθρο 7

Με το άρθρο αυτό καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (ΟΠΕΠ Α.Ε.) και τη διοίκηση του οργανισμού αυτού ασκεί στο εξής το Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων “TA.Π.Α.” (ν.736/1'977, Α΄).

Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας οτι το πρώτο βήμα είναι θετικό για εμάς τους απλούς πολίτες.Το ερώτημα είναι αν θα αντέξει η κυβέρνηση το πολιτικό κόστος να "ξεβολέψει"και αλλους αρκετούς του Δημόσιου τομέα την στιγμή μάλιστα που πολλοί απο αυτούς είχανε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές?


Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Σε βιολογικά βερίκοκα τύπου "Μπεμπέκου" βρέθηκε ποντικοφάρμακο.Δείτε ποιά βερίκοκα πρέπει να αποφεύγετε.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, ενημερώθηκε από την ελληνική επιχείρηση «ΣΕΒΙΣΕ Α.Ε.» (Ελ. Βενιζέλου 282, Καλλιθέα) για τη διακίνηση βερίκοκων, σε ορισμένες συσκευασίες των οποίων ανιχνεύτηκαν μη επιτρεπτές χημικές ουσίες (ποντικοφάρμακο). Σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας, η εν λόγω παρτίδα δεν διακινήθηκε στο καταναλωτικό κοινό, αλλά για προληπτικούς λόγους προέβη σε προληπτική ανάκληση τεσσάρων επιπλέον παρτίδων. Πρόκειται για ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ ΒΙΟ, με εμπορικές επωνυμίες «Γλυκιά Γεύση» και «Αγνόκηπος», προέλευσης Κορινθίας, με παραγωγό τον κ. Γιαννάκαινα Αναστάσιο και αριθμούς παρτίδων 1200007618, 1200007658, 1200007682 και 1200007735.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων για προληπτικούς λόγους και ήδη έχουν ξεκινήσει σχετικοί έλεγχοι.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους το ανωτέρω προϊόν (κάτωθι φωτογραφία), για προληπτικούς λόγους να μην το καταναλώσουν.

Η αισιόδοξη πλευρά της υπόθεσης είναι ότι η εταιρεία ενημέρωσε τον ΕΦΕΤ μην υπολογίζοντας το οικονομικό κόστος και αυτό σίγουρα πρέπει να πιστωθεί στα υπέρ της.

Προανακριτική για Μπασιάκο, Δούκα, Κοντό, Βουλγαράκη και Ρουσόπουλο.Κατά της παραπομπής Κιλτίδη η πλειοψηφία των βουλευτών.

Με μυστική ψηφοφορία τα ξημερώματα της Τρίτης, η ολομέλεια της Βουλής επικύρωσε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής (προκαταρκτικής) επιτροπής για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου και της λίμνης Βισθωνίδας, όσον αφορά τους κ.κ. Μπασιάκο, Δούκα, Κοντό, Βουλγαράκη και Ρουσόπουλο. Η ολομέλεια δεν παρέπεμψε τον κ. Κιλτίδη, αποφασίζοντας τελικά, την παραπομπή των πέντε από τους έξι πρώην υπουργούς της ΝΔ.

Ειδικότερα, για τον κ. Μπασιάκο, σε σύνολο 282 βουλευτών, 194 ψήφισαν υπέρ (της παραπομπής), 81 κατά, 2 παρών, ενώ 4 ήταν λευκά και 1 άκυρο.

Για τον κ. Δούκα, σε σύνολο 282 βουλευτών, 177 ψήφισαν υπέρ, 81 κατά, 13 παρών, ενώ 11 ήταν άκυρα.

Για τον κ. Κοντό, σε σύνολο 282 βουλευτών, 186 ψήφισαν υπέρ, 77 κατά, 4 παρών, ενώ 15 ήταν άκυρα.

Για τον κ. Βουλγαράκη, σε σύνολο 282 βουλευτών, 167 ψήφισαν υπέρ, 91 κατά, 17 παρών, ενώ 1 ήταν λευκό και 6 άκυρα.

Για τον κ. Κιλτίδη, σε σύνολο 282 βουλευτών, 49 ψήφισαν υπέρ, 212 κατά, 16 παρών, ενώ 5 ήταν άκυρα.

Για τον κ. Ρουσόπουλο, σε σύνολο 282 βουλευτών, 198 ψήφισαν υπέρ, 73 κατά, 7 παρών, ενώ 4 ήταν λευκά.

Επίσης, αποφασίστηκε η προανακριτική επιτροπή να αποτελείται από 13 μέλη, με το πόρισμά της να εκδίδεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2010.

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Μην αγοράζετε το MILKO.Στηρίξτε τους Έλληνες κτηνοτρόφους και οχι τους Γερμανούς που κάνει ο όμιλος VIVARTIA του κ.Βγενόπουλου.

Μείωση της τάξης του 5,55% παρουσίασε η τιμή παραγωγού στο αγελαδινό γάλα τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2010, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ(κάντε κλίκ για να διαβάσετε αναλυτικά τα στοιχεία http://www.paseges.gr/portal/cl/tn/DairyProducts/co/3a70d298-7258-4502-9a04-8d279bd6c063). Διαβάζοντας τα στοιχεία αντιλαμβανόμαστε όλοι μας τις δυσκολίες που περνάει ο Έλληνας κτηνοτρόφος σε μια δύσκολη περίοδο για όλους μας.

Αυτό που θα περίμενε κανείς είναι οτι οι ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες θα ενίσχυαν την ελληνική κτηνοτροφία.Αντιθέτως η διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας της Ηπείρου ΔΩΔΩΝΗ γνωστοποίησε ότι προχωρά σε μείωση των τιμών παραγωγού στο αγελαδινό γάλα. Έτσι, το το γάλα που παραδίδουν οι αγελαδοτρόφοι στην γαλακτοβιομηχανία θα αγοράζεται προς 42 λεπτά το λίτρο.

Να πούμε οτι την προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο η ΔΩΔΩΝΗ απορροφούσε το αγελαδινό γάλα προς 45 λεπτά το κιλό για το σύνολο της ποσότητας που παρέδιδαν σε αυτήν οι αγελαδοτρόφοι.


Αλλά δεν είναι μόνο η Δωδώνη.Το γνωστό σοκολατούχο γάλα MILKO του ομίλου VIVARTIA του που ανήκει στον κ.Βγενόπουλο προτιμά να ενισχύει τους Γερμανούς κτηνοτρόφους αντί για τους Έλληνες.

Στην ετικέτα του μπουκαλιού αναφέρει οτι το γάλα είναι 100% Γερμανικό προιόν.Κάποτε και εμείς εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να τιμωρούμε εταιρείες όπως αυτή του κ.Βγενόπουλου.Ας κάνουμε μια προσπάθεια και να μην αγοράζουμε πλέον το MILKO.Υπάρχουν και άλλες εταιρέιες.


Ας βοηθήσουμε και εμείς τον Έλληνα κτηνοτρόφο που πουλάει το γάλα προς 45 λεπτά το κιλό και εμείς το αγοράζουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ πάνω απο 1 ευρώ.


Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Η Τυποεκδοτική Α.Ε.(εταιρεία του ΚΚΕ) στηρίζει το συνεχόμενο κέρδος και την Ευρωπαική Ένωση.Διαβάστε την οικονομική έκθεση της εταιρείας για το 2009.


Η Τυποεκδοτική Α.Ε.,εταιρεία που ανήκει στο ΚΚΕ διαψέυδει πολλά απο τα συνθήματα που υποστηρίζει το ΚΚΕ.

Στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας του ΚΚΕ για το 2009 αναφέρει οτι σκοπός της εταιρείας τους είναι το κέρδος.Πράγμα φυσιολογικό για μας τους υπόλοιπους αλλά για τους υποστηρικτές του ΚΚΕ είναι φυσιολογικό?

Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται.Η εταιρεία του ΚΚΕ μας λέει οτι η δράση της εταιρείας είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαικής Ένωσης. Πράγμα φυσιολογικό για μας τους υπόλοιπους αλλά για τους υποστηρικτές του ΚΚΕ ειναι φυσιολογικό?

Οι μισθοφόροι του ΚΚΕ που απέκλεισαν το λιμάνι του Πειραιά τελικα υποστηρίζουν τις εταιρείες που σκοπό τους έχουν το κέρδος και ανήκουν στην ευρωπαική Ένωση?

Γιατί αν είναι έτσι θα πρέπει να αναθεωρήσουν πολλά πράγματα και να επανέλθουν στην σημερινή πραγματικότητα και να βάλουνε και αυτοί πλάτη στα οικονομικά προβλήματα της χώρας.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την οκονομική έκθεση της εταιρείας για το 2009 http://www.typoekdotiki.gr/2009-1.pdf

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Όργιο διαφθοράς και σπατάλης στο Ιπποκράτειο αποκάλυψε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας


14 γιατροί και 40 προμηθεύτριες εταιρίες λυμαίνονταν το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Το κύκλωμα δρούσε υπό την ανοχή της προηγούμενης διοίκησης του νοσοκομείου αλλά και της πρώην ηγεσίας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.Το ύψος της ζημίας από τη λειτουργία του κυκλώματος είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί.

Μόνο για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2007 ώς και το τέλος του 2009 εκτιμάται ότι στις τσέπες των γιατρών και στα ταμεία των εταιρειών κατέληξαν περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Σε βάθος έρευνα έγινε μόνον για το έτος 2008 και μόνον σε δύο συγκεκριμένες κλινικές του νοσοκομείου, όπου και διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω κύκλωμα έβαλε στην τσέπη του περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις προέκυψαν από τον έλεγχο, τον οποίο διεξήγαγε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας. Ο έλεγχος ξεκίνησε στις 22 Δεκεμβρίου 2009 και ολοκληρώθηκε στις 29 Απριλίου 2010. Το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ παραδόθηκε στη διοίκηση του νοσοκομείου την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί από τους εμπλεκόμενους γιατρούς, επτά της Ορθοπεδικής κλινικής και άλλοι τόσοι της Νευροχειρουργικής, ετοιμάζουν ήδη τις παραιτήσεις τους. Σε βάρος τους αναμένεται να ασκηθούν πειθαρχικές και ποινικές διώξεις, ενώ θα τους καταλογιστεί και η ζημία, την οποία υπέστη εξαιτίας τους το νοσοκομείο. Κυρώσεις είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν και σε βάρος των προμηθευτριών εταιρειών.

Η έρευνα

Η έρευνα εστιάστηκε στην προμήθεια όλων των εμφυτεύσιμων ειδών τα οποία αφορούσαν την Ορθοπεδική και Νευροχειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου. Ξεκίνησε με αφορμή εισαγγελική παραγγελία, την οποία προκάλεσε μήνυση προμηθεύτριας εταιρείας, η οποία συμμετείχε σε σχετικό διαγωνισμό που αφορούσε την προμήθεια αυτών των υλικών. Ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί το 2005 κατόπιν πρωτοβουλίας του τότε διοικητή της 3ης ΥΠΕ Δημήτρη Βαρτζόπουλου και αφορούσε την προμήθεια αυτών των υλικών για όλα τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας.

Ήταν η πρώτη φορά που διεξαγόταν ανάλογος διαγωνισμός, καθώς έως τότε οι προμήθειες γίνονταν βάσει ΦΕΚ 518/05, το οποίο καθόριζε τις ανώτατες τιμές για κάθε υλικό ξεχωριστά. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το 2007 και οι σχετικές συμβάσεις υπογράφηκαν στο διάστημα από τον Αύγουστο έως το Νοέμβριο του ίδιου έτους και απεστάλησαν προς όλα τα νοσοκομεία για πιστή εφαρμογή.Όπως επισημαίνει ο κ. Βαρτζόπουλος, «μέσω του διαγωνισμού πετύχαμε τιμές χαμηλότερες κατά 20% σε σχέση με τις προβλεπόμενες στο ΦΕΚ».

Προκλητικές συμπεριφορές

Ωστόσο, στο Ιπποκράτειο, και ειδικότερα στην Ορθοπεδική και Νευροχειρουργική κλινική, όπου εστιάστηκαν οι έρευνες, οι γιατροί έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια τις υπογραφείσες συμβάσεις. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο ο κάθε γιατρός παρήγγειλε ό,τι υλικό ήθελε, στην τιμή που εκείνος συμφωνούσε με την εταιρεία της αρεσκείας του, αγνοώντας πλήρως τις συμβάσεις και παραβιάζοντας πλήρως όλους τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας του νοσοκομείου.

Από την πλευρά τους οι εταιρείες, πολλές εκ των οποίων μάλιστα είχαν επιλεγεί μέσω του διαγωνισμού, προμήθευαν τα υλικά σε τιμές υψηλότερες αυτών που προβλέπονταν στις συμβάσεις τις οποίες είχαν υπογράψει! Και όλα αυτά εν γνώσει και με την ανοχή της διοίκησης του νοσοκομείου αλλά και της τότε ηγεσίας της 4ης ΥΠΕ.

Υπάρχει μάλιστα αναλυτικός πίνακας με τα ονόματα των 14 γιατρών, της Ορθοπεδικής και Νευροχειρουργικής κλινικής καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην οικονομική ζημία του νοσοκομείου.

Οι γιατροί προμηθεύονταν τα υλικά με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιατρικό επισκέπτη - πωλητή, πολλοί από τους οποίους μάλιστα συμμετείχαν παρανόμως στα χειρουργεία!

Το παράδοξο είναι ότι το δελτίο παραγγελίας των υλικών καθώς και τα τιμολόγια αγοράς τους εκδίδονταν πολλούς μήνες μετά τη χρήση τους. Ειδικότερα εντοπίστηκαν πρακτικές μαζικής κοπής δελτίων αποστολής, τα οποία όχι μόνον δεν συνόδευαν τα εν λόγω υλικά, αλλά εκδόθηκαν με καθυστέρηση ως και 13 μηνών. Μάλιστα πολλά από αυτά τα δελτία δεν υπογράφονταν από κανέναν εκπρόσωπο του νοσοκομείου και συνεπώς ουδείς μπορούσε να ελέγξει από ποιους γιατρούς χρησιμοποιήθηκαν, πόσα από αυτά αξιοποιήθηκαν και σε ποιους ασθενείς τοποθετήθηκαν.

Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν επιπλέον τα εξής:


- Εντοπίστηκαν σαράντα εταιρείες οι οποίες, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, «ανέπτυξαν παράνομες συναλλαγές από κοινού με τα ιατρικά στελέχη». Στο πόρισμα αναφέρεται ότι οι εν λόγω εταιρείες αποκόμισαν «παράνομο πλουτισμό σε βάρος του νοσοκομείου και του δημοσίου συμφέροντος», καθώς τιμολογούσαν τα υλικά με τιμές υψηλότερες από αυτές που προβλέπονταν στις συμβάσεις τις οποίες οι ίδιες είχαν υπογράψει.


- Η συνολική δαπάνη των ιατρικών υλικών στις δύο κλινικές για το έτος 2008 ήταν 4.725.616 ευρώ. Από αυτά μέσω συμβάσεων αγοράστηκαν υλικά αξίας 104.801 ευρώ, δηλαδή μόλις το 2,2%, ενώ το υπόλοιπο 97,8% (ποσόν 4.620.815) αγοράστηκε με τρόπο παράνομο. Σε πολλές περιπτώσεις η προϊσταμένη χειρουργείων της Νευροχειρουργικής κλινικής αρνιόταν να παραλάβει τα εξωσυμβατικά υλικά τα οποία παραλάμβαναν τελικώς οι ίδιοι οι παραγγέλλοντες γιατροί.


Η συνολική ζημία που προέκυψε ανέρχεται σε 1.018.871,57 ευρώ.


- Σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήθηκε η εξόφληση αυτών των υλικών να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, παρότι επρόκειτο για υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε προγραμματισμένα χειρουργεία.


- Χρησιμοποιήθηκαν υλικά (π.χ. διεγέρτες νεύρων) σε περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι, όπως συμπεραίνεται από την ιατρική γνωμάτευση, δεν τα είχαν ανάγκη.

Οι ευθύνεςΠέρα από τις αυτονόητες ευθύνες των 14 γιατρών, οι επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ επιρρίπτουν ευθύνες και σε μια σειρά άλλους όπως:


- Στον τότε διοικητή του νοσοκομείου Παναγιώτη Αποστόλου γιατί δεν προέβη σε καμία ενέργεια, ενώ ήταν σε γνώση του όλα τα ανωτέρω. Η διοίκηση, απεναντίας, ενέκρινε όλες τις παράνομες πράξεις. Ευθύνες, διαφορετικής διαβάθμισης, καταλογίζονται και σε μια σειρά διοικητικών στελεχών (αναπληρωτής διοικητής, διοικητικός διευθυντής, κ.ά.).


- Στην τότε ηγεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Βασίλη Δελλή, Ιωακείμ Σιγάλα) στην ευθύνη της οποίας υπάγεται το Ιπποκράτειο.


- Σε διάφορα τρίτα στελέχη, όπως οι γιατροί ελεγκτές του ΙΚΑ στο Ιπποκράτειο, καθώς και στον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
Ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χριστανόπουλος, από το εξωτερικό όπου βρίσκεται δήλωσε ότι έλαβε το πόρισμα μόλις την περασμένη Πέμπτη και δεν πρόλαβε να το μελετήσει σε βάθος.


Ας ελπίσουμε οτι ο εισαγγελέας με την βοήθεια του πορίσματος να καταφέρει να τιμωρήσει παραδειγματικά όλους αυτούς που κλέβανε τα χρηματά μας.

Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

Υποκρισία Καρατζαφέρη: Βόλευε και αυτός τα δικά του παιδιά στη Βουλή.Διαβάστε αναλυτικά τα ονόματα τους.


Ακόμα περιμένουμε την αντίδραση του ΛΑΟΣ και του Γιώργου Καρατζαφέρη στο σημερινό δημοσίευμα της Κυριακάτικής Ελευθεροτυπίας που αναφέρεται στο <<βόλεμα των δικών του παιδιών>> στην Βουλή(κάντε κλίκ http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=20/06/2010&id=174957).

Όλοι θυμόμαστε την γενική κατακραυγή των πολιτών στους υπαλλήλους της Βουλής για τους επιπλέον μισθούς που λαμβάνουν. Εντονότατη κριτική είχα ασκήσει και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ αλλά σήμερα αποδεικνύεται οτι απο την μια κατέκρινε τους υπαλλήλους της Βουλής και απο την άλλη διόριζε τα δικά του παιδιά στην Βουλή.Αξιοσημείωτο είναι οτι εν μέσω κρίσης ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ εξασφάλισε τους τελευταίους μήνες μια πολυπόθητη θέση εργασίας σε αρκετούς στενούς συνεργάτες του.

Και δεν είναι μόνο αυτοί. Στελέχη του κόμματος, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δημοσιογράφοι του Τηλε-άστυ, του Ράδιο-άστυ και της εφημερίδας «Α1» είναι μεταξύ των «εκλεκτών».

Ορισμένοι από εκείνους που έχει βολέψει στη Βουλή με διάφορους τρόπους είναι οι παρακάτω:

*Κοκκίνου Κατερίνα: Διευθύντρια του πολιτικού γραφείου και εξ απορρήτων του προέδρου του ΛΑΟΣ, η οποία διορίστηκε ως δόκιμη υπάλληλος τον Φεβρουάριο του 2009.

*Παναγιωτακόπουλος Γιάννης: Πρόεδρος της νεολαίας του ΛΑΟΣ (ΝΕΟΣ), υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2009. Διορίστηκε το Δεκέμβριο ως μετακλητός υπάλληλος.

*Καψιώτης Δημήτρης: Μέλος της Κ.Ε., μέχρι προτινος παρουσιαστής «πατριωτικών» εκπομπών στο Τηλε-άστυ και στο Ράδιο-άστυ και υποψήφιος βουλευτής στη Β' Αθήνας στις τελευταίες εκλογές. Ο διορισμός του ως μονίμου υπαλλήλου έγινε τον Ιανουάριο του 2010.

*Μπετζέλου Μαρία: Πρώην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στην «Α1», επίσης παρουσιάστρια πολιτικών εκπομπών σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, η οποία διορίστηκε σε προσωποπαγή θέση δοκίμου υπαλλήλου στις 26 Απριλίου του 2010, ενώ είχε ήδη προϋπηρεσία στη Βουλή 16 μήνες.

*Σκανδαλάκης Αντώνης: Γιος του απόστρατου Κωνσταντίνου Σκανδαλάκη, αντιπροέδρου του ΛΑΟΣ, άμεσου συνεργάτη του Γ. Καρατζαφέρη και ανθρώπου που διαχειρίζεται το κομματικό ταμείο. Μπήκε στη Βουλή στις αρχές του 2009, προσελήφθη ως μετακλητός το Νοέμβριο του ίδιου έτους και διορίστηκε σε προσωποπαγή θέση δόκιμου υπαλλήλου τον Μάρτιο του 2010.

*Κακούρος Κώστας: «Κουμάντο» στον τηλεοπτικό σταθμό του κ. Καρατζαφέρη, επαναπροσελήφθη βάσει της ρύθμισης Σιούφα ως μετακλητός υπάλληλος τον Νοέμβριο του 2009, αφού είχε παραιτηθεί λόγω της διάλυσης της Βουλής τον Σεπτέμβριο. Τον Απρίλιο του 2010 διορίστηκε ως δόκιμος υπάλληλος.

*Τζιτζώκος Ζήσης: Αρχισυντάκτης της «Α1», στέλεχος του γραφείου Τύπου του ΛΑΟΣ, διορίστηκε ως μόνιμος υπάλληλος στις 17 Φεβρουαρίου του 2010.

*Μακρής Ιωάννης: Δικηγόρος, υποψήφιος του ΛΑΟΣ στη Β Θεσσαλονίκης το 2007 και στην Ευρυτανία το 2009. Κατέλαβε προσωποπαγή θέση δόκιμου υπαλλήλου στις 26 Απριλίου του 2010.

*Μαριόλης Παναγιώτης: Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Διορίστηκε ως δόκιμος υπάλληλος στις 16 Απριλίου του 2010.

*Αναγνώστου Κωνσταντίνος: Γιος της Ελένης Αναγνώστου, διευθύντριας οικονομικών του κόμματος. Δόκιμος υπάλληλος, βάσει του ΦΕΚ 205/2010.


Ίσως αυτός είναι ένας λόγος που τα μικρά κόμματα σαν το ΛΑΟΣ δεν μπορούν να εισπράξουν σε ψήφους την πρόσκαιρη δυσαρέσκεια των πολιτών που καταγράφηκε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Οι εργαζόμενοι στην ΑΜΕΛ μας ζητάνε να πληρώσουμε το έλλειμα των 17εκατ.ευρώ(Δείτε τον αναλυτικό πίνακα)Συνεχίζεται η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, καθώς το Μετρό της Αθήνας θα παραμείνει και την Παρασκευή κλειστό, εξαιτίας της νέας σειράς κινητοποιήσεων που αποφάσισαν τα σωματεία των εργαζομένων σε αυτό.

Οι κινητοποιήσεις γίνονται ως ένδειξη συμπαράστασης προς του 286 συμβασιούχους, οι οποίοι απειλούνται με απόλυση, καθώς δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις τους, οι οποίες κρίθηκαν παράνομες από τον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης.

Το μεσημέρι το ΔΣ των εργαζομένων αποφάσισαν νέα κινητοποίηση, η οποία δεν έχει τη μορφή 24ωρης απεργίας, αλλά επαναλαμβανόμενων στάσεων εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι συρμοί του μετρό για 3η κατά σειρά μέρα δεν θα βγουν από τα αμαξοστάσια.

Απο οτι φαίνεται οι εργαζόμενοι στο Μετρό έχουν την αίσθηση οτι είναι αποκλειστικά δικό τους <<χωράφι>> και μπορούνε να κάνουνε οτι θέλουνε.Αυτό που δεν έχουν καταλάβει είναι οτι δεν αντέχουν πλέον οι Έλληνες πολίτες να πληρώνουν τα ρουσφέτια τους καθώς και τα υπέρογκα επιδοματά τους. Διότι με αυτήν την ρουσφετολογική λογική του κ.Στυλιανίδη και των εργαζομένων της ΑΜΕΛ κατάφεραν να φτάσουν το έλλειμα της εταιρείας στα 17.000.000 Ευρώ.Ολά αυτά φυσικά αναφέρονται στο πόρισμα που είχε βγάλει ο Ε.Δ.Δ.κ.Ρακιντζής για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην ΑΜΕΛ.

Και όσο συνεχίζουν να προκαλούν οι εργαζόμενοι στην ΑΜΕΛ την κοινωνία,το πιο πιθανό είναι να τους πάρουνε με τις πετρες οι πολίτες αυτής της κονωνίας.

Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Είχε γίνει και το 2008 επι υπουργείας Μειμαράκη το ίδιο πάρτυ στο θωρηκτό Αβέρωφ.

Συνεχίζει να προκαλεί η Μαριγώ Λεμού-Πατίτσα σύζυγος του κ.Πατίστα για το πάρτυ που έγινε στο κατάστρωμα του θωρηκτού «Αβέρωφ». Ο διάλογος παρακάτω μας αποδεικνύει την προκλητική αλαζονεία της οικογένειας Πατίστα όπου πιστεύουν οτι με τα χρήματα μπορούν να εξαγοράσουν τα πάντα ακόμα και ιστορικά μνημεία της ιστορίας μας.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση στον παρακάτω διάλογο είναι η προκλητική αλλά και θρασύτατη παραδοχή της κ.Πατίστα οτι το ίδιο πάρτυ είχε ξαναγίνει πρίν δύο χρόνια.Εκείνη την περίοδο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήτανε ο κ.Μειμαράκης που οφείλει και αυτός να δώσει εξηγήσεις μιας και που τότε δεν υπήρξε καμμία απολύτως αντίδραση απο την τότε πολιτική ηγεσία.

Διαβάστε τον αποκαλυπτικό διάλογο:


Δημοσιογράφος: Το θέμα είναι ότι σ' ένα ιστορικό μνημείο, ένα σύμβολο του Πολεμικού Ναυτικού, εσείς στήσατε πάρτι...
Μαριγώ Λεμού-Πατίτσα:
Τα έχω ακούσει όλα αυτά, μην κουράζεσαι να τα επαναλαμβάνεις. Σου τονίζω ξανά ότι και πριν από δύο χρόνια κάναμε το ίδιο. Τότε δεν ενόχλησε; Πρέπει να σκεφτούν κάποιοι ότι αυτή η οικογένεια έχει ίδρυμα και προσφέρει έργο. Ομως στη ζωή υπάρχουν οι κακεντρεχείς και οι ζηλιάρηδες.

Δημοσιογράφος: Προφανώς σας έχει ενοχλήσει αυτός ο ντόρος...
Μαριγώ Λεμού-Πατίτσα:
Και βέβαια. Αρχικά τουλάχιστον με ενόχλησε λιγάκι, όμως στην πορεία που έμαθα από ποιους ακούγονται αυτά τα πράγματα «ξε-ενοχλήθηκα». Αν σκεφτείς ότι εμείς ήμασταν ανέκαθεν χαμηλών τόνων και δεν προκαλούσαμε, δεν είναι φυσικό στην αρχή να στενοχωρηθείς; Μετά όμως καταλαβαίνεις για ποιους λόγους σε σχολιάζουν κατ' αυτόν τον τρόπο και λες: εντάξει, τώρα θα προχωρήσω μπροστά και θα κοιτάξω να κάνω τις δουλειές μου.

Δημοσιογράφος: Δεν πιστεύετε ακόμα ότι προκαλέσατε;
Μαριγώ Λεμού-Πατίτσα:
Φυσικά και όχι. Δεν κάναμε τίποτα άσχημο. Ισα-ίσα, εμείς βοηθάμε πάρα πολύ φτωχό κόσμο, έχουμε ενισχύσει οικονομικά και το Μουσείο «Γεώργιος Αβέρωφ», και άλλωστε πριν από δύο χρόνια ξανακάναμε εκεί αυτή τη γιορτή.

Δημοσιογράφος: Χορέψατε όμως;
Μαριγώ Λεμού-Πατίτσα:
Και πρόπερσι χορέψαμε κανονικά!

Δημοσιογράφος: Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι πήρε τέτοια διάσταση το θέμα;
Μαριγώ Λεμού-Πατίτσα:
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πηγαίνετε στις ψυχοθεραπείες, στα group therapy να τους ρωτήσετε. Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος. Πηγαίνετε να ρωτήσετε τους ειδικούς, τους ψυχιάτρους, τον κ. Στεφανή.

Το ερώτημα που γεννάται απο αυτόν τον παραπάνω διάλογο είναι οτι μήπως τελικά ψυχίατρο και ψυχοθεραπείες χρειάζεται ολόκληρη η οικογένεια Πατίστα?


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Βασικός χρηματοδότης της Μονής Βατοπαιδίου είναι η Marfin του κ.Βγενόπουλου.Διαβάστε ολόκληρη την δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ.Τσιρώνη.


Βασικός χρηματοδότης της Μονής Βατοπαιδίου ήτανε ο κ.Βγενόπουλος με την Marfin Egnatia Bank σύμφωνα με δηλώσεις του μέλους της εξεταστικής επιτροπής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ.Τσιρώνη.Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την δηλωσή του:

Δημήτρης Τσιρώνης
(Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ): O κ.Βγενόπουλος και η τραπεζά του ήταν ο βασικός χρηματοδότης της Μονής Βατοπαιδίου χορηγόντας αμύθητα ποσά 160 εκαττομυρίων ευρώ προκειμένου να υλοποιήσει η Μονη τα αμαρτωλά της σχέδια.Εαν δεν υπήρχε αυτός ο χρηματοδότης ενδεχομένως το σκάνδαλο της Μονής Βατοπαιδίου να μην είχε λάβει αυτή την έκταση που τελικά έλαβε.

Δημοσιογράφος:Δηλαδή φεύγετε απο το πολιτικό κομμάτι και βάζετε μέσα στο κάδρο και επιχειρηματίες?

Δημήτρης Τσιρώνης (Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ): Ούτως άλλος αυτό ήτανε ένα μεγάλο πολιτικοοικονομικό σκάνδαλο που σε αυτό το κάδρο και ο κ.Βγενόπουλος έχει την δικιά του θέση γιατί με την τραπεζά του την Marfin Egnatia Bank δυστυχώς οδήγησε την Μονή σε επιχειρηματικές δράσεις που δεν ταιριάζουν σε ένα μοναστήρι,περισσότερο παραπέμπουν σε εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων αλλά αυτό δεν ταιριάζει σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.


Επιπλέον στο σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου ορισμένα μέλη της επιτροπής ζητούν να ερευνηθούν οι σχέσεις της Μονης Βατοπαιδίου με την τράπεζα Marfin καθώς ερωτήματα έχουν διατυπωθεί για την αγορά απο την Μονή ακινήτου επι της οδού Κηφισιάς απο την γνωστή και στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου off-shore εταιρεία Torcaso με γενναία και ασυνήθιστη για την τρέχουσα πρακτική χρηματοδότηση απο την εταιρέια Marfin.


Επίσης ερωτήματα έχει δημιουργήσει και το υπέρογκο δάνειο των 80 εκατομμυρίων Ευρώ που χορηγήθηκε απο την τράπεζα Marfin στην Ιερά Μονή βατοπαιδίου και χρησιμοποιήθηκε για την αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Investement Group,ενω ποσό 30 εκατομμυρίων Ευρώ χρησιμοποιήθηκε για την αγορά μετοχών του ΟΤΕ και πιστώθηκε στην off-shore εταιρεία Rassantel.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης


Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Τέλος στο πάρτυ προμήθειας υλικών και υπηρεσιών του ΙΚΑ.Διαβάστε τις νέες μειωμένες τιμές συγκρινόμενες με τις υπέρογκα αυξημένες παλαιότερες τιμές.

Ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις τιμών στις δαπάνες υγείας επέβαλε το ΙΚΑ με τον νέο καθορισμό τιμών στα διάφορες επεμβάσεις στα νοσοκομεία αλλά και στα υλικά που χρησιμοποιούνται.(Διαβάστε αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα του ΙΚΑ στις 7/6/2010 http://www.ika.gr/gr/infopages/news.cfm )

Πιο συγκεκριμένα η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του ΙΚΑ προσπαθεί να βάλει τέλος στο το πάρτυ που γινότανε τόσα χρόνια στον τομέα της Υγείας καθορίζονταις νέες τιμες οι οποίες συγκρινόμενες με τις παλαιότερες είναι πολύ χαμηλότερες και πιο κόντα στην πραγματική τιμή του υλικού ή της υπηρεσίας.

Είναι σίγουρο οτι οποιοσδήποτε διαβάσει τις παρακάτω τιμές θα νιώσει μεγάλη οργή αλλά και θυμό για το πάρτυ που γινότανε τόσα χρόνια απο τις προμηθευτικές εταιρείες.Και η οργή μεγαλώνει με τις εταιρείες αυτές οι οποίες τώρα έχουν το θράσος να ζητάνε τα λεφτά που τους χρωστάει το Ελληνικό Δημόσιο όταν τόσες δεκαετίες καταλήστευαν το Ελληνικό Δημόσιο.

-Καθορισμός ανώτατης τιμής στα υλικά καταρράκτη στο ποσό των 350 € (από 750 – 1500€)


-Καθορισμός Ανώτατατης τιμής υλικών αγγειοπλαστικών επεμβάσεων καρδιάς (στεντ – μπαλόνια )

Απλά μεταλλικά στεντ από 1600 € σε 500€

Εκλύοντα φαρμακευτικές ουσίες (DES) από 3000€ σε 1500 €

Απλά μπαλόνια αγγειοπλαστικής από 900 € σε 400 €

Ειδικά μπαλόνια από 1050 € σε 550 €


-Καθορισμός ανώτατης τιμής σε υλικά λαπαροσκοπικών επεμβάσεων

Χολοκυστεκτομή 770 € ( από 5000€ εως και 7000€)

Κήλη 665 € ( από 4000€ έως και 6000€)

Γυναικολογικές 770 € ( από 3000- 4000 €)

Εντερεκτομή 2450€ ( από 9.000- 10.000€ )

Σκωλικοειδεκτομή 770 € ( από 5000- 6000€)

Σπληνεκτομή 1400 € ( από 7000- 9000€)

Γαστρικό bypass 3150 € ( έως 12000 €)

Γαστρικό δακτύλιος 2200 € ( από 9000- 12.000€)

Προστατεκτομή 900 € ( έως 9000 €)


-Καθορισμός ανώτατης τιμής σε αγγειακό μόσχευμα P.T.F.E.

Αγγειακό μόσχευμα (φίστουλα) 800 € (από 3.600 €)


  • Καθορισμός ανώτατης τιμής για Λαπαροσκοπική Νεφρεκτομή

1000€ από 5500- 6000€


  • Καθορισμός ανώτατης τιμής υλικών για διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση

  1. Για σπονδυλική στήλη 100€ / επίπεδο (παλιά τιμή 1500€ ανεξαρτήτως επιπέδου δηλ. 1500 για ένα επίπεδο και 1500 για δέκα επίπεδα). Ο μέσος όρος των επιπέδων που γίνεται σπονδυλοδεσία είναι 2-3 επίπεδα.

  2. Επεμβάσεις εγκεφάλου 300€ ανά επέμβαση . Δεν είχε καθορισθεί τιμή και η χρέωση από Νοσοκομεία και κλινικές ήταν της τάξεως των 5.500 έως και 8.000 € ανά επέμβαση.

  3. Θυρεοειδεκτομές : 100€ ανά επέμβαση . Δεν είχε καθορισθεί τιμή και οι χρεώσεις κυμαίνονταν από 1500- 3000 €

  4. Επεμβάσεις παρωτίδας : Όπως οι θυρεοειδεκτομές.

Σίγουρα η προσπάθεια αυτή είναι στο σωστό δρόμο αλλά το ερώτημα είναι αν θα εφαρμοστεί στην πράξη μιας και που υπάρχουν πολλά συμφέροντα που σίγουρα δεν θα αποδεχτούν ευχάριστα τις νέες τιμές.Σημασία έχει όμως οτι αυτές οι νέες μειωμένες τιμές έιναι αποδεκτές απο τους απλούς πολίτες.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Γκάφα το δημοσιεύμα της Κυριακάτικης Καθημερινής για τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ.Ξυνίδη.


Πολλές απορίες γεννά το σημερινό δημοσίευμα της κυριακάτικης Καθημερινής που αφορά στην παραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης του λιμένος του Πόρτο Λάγος στη Μονή Βατοπαιδίου, με υπογραφή του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Ξυνίδη.

Για όσους γνωρίζουν τα πράγματα στο νομό Ξάνθης αν δεν υπήρχε ο Σωκράτης Ξυνίδης αλλά και ο αδερφός του Θανάση Ξυνίδης ο νομός Ξάνθης θα λεγότανε σήμερα νομός Βατοπαιδίου.

Η Καθημερινή της Κυριακής χωρίς να κάνει ρεπορτάζ (Διαβάστε την αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του ΣΚΑΙ http://www.skai.gr/news/politics/article/145058/adallages-me-unografi-xunidi/) αναφέρει ένα έγγραφο με το οποίο πρίν λίγες ημέρες προσπαθήσανε κάποιοι να εκβιάσουν τον κ.Ξυνίδη.

Διαβάστε την ανακοίνωση του κ.Ξυνίδη:

«Σχετικά με το έγγραφο – απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Λάγους, που αφορά αποχαρακτηρισμό τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένος Λάγους το έτος 2001 την οποία προσυπογράφω τότε ως μέλος της Λιμενικής Επιτροπής Λάγους, ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, εντοπίζω τα εξής:

1) Η εν λόγω απόφαση του 2001 της Λιμενικής Επιτροπής Λάγους, λήφθηκε μετά από απαίτηση του, φερόμενου μέχρι τότε ιδιοκτήτη της έκτασης, ελληνικού δημοσίου, περί αποχαρακτηρισμού της νησίδας “Αντά Μπουρού” από χερσαία ζώνη λιμένος. Τούτο επήλθε ως επακόλουθο της αναγνώρισης της ιδιοκτησίας της Μονής Βατοπεδίου, με την απόφαση του τότε υπουργού Οικονομικών κ. Δρυ, που διαβιβάστηκε στην Λιμενική Επιτροπή και συνοδευόταν από σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα του υπουργείου και τηρούνται στο αρχείο της Λιμενικής Επιτροπής Λάγους και που έδιναν εντολή προς την έχουσα τη χρήση και μόνο Λιμενική Επιτροπή, να κάνει τον αποχαρακτηρισμό. Ακολούθησε αλληλογραφία της Επιτροπής με τα συναρμόδια υπουργεία και τα Δημόσια Κτήματα, προκειμένου να μας επιβεβαιώσουν την απόφαση αναγνώρισης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Μονής Βατοπεδίου στη νησίδα “Αντά Μπουρού” και υπήρξε η εντολή του ιδιοκτήτη ελληνικού δημοσίου, η Λιμενική Επιτροπή να προχωρήσει “άνευ ετέρου τινός”. Υφίσταται η σχετική αλληλογραφία αλλά και η μαρτυρία του Προέδρου αλλά και των μελών της τότε Λιμενικής Επιτροπής, κάποιοι εκ των οποίων τυγχάνουν και ένστολοι υπηρεσιακοί. Η αποστολή της υπουργικής απόφασης με την εντολή για τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος της χερσαίας ζώνης, υπήρξε η εισαγωγική πράξη της εμφάνισης των μοναχών στην περιοχή αλλά και η αφορμή για την έρευνά μας για τα δήθεν δικαιώματα της Μονής Βατοπεδίου στην περιοχή, που οδήγησε αργότερα στην αποκάλυψη του σκανδάλου.

2)Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε πάραυτα από την Λιμενική Επιτροπή Λάγους το 2003, μόλις ο τότε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και αδελφός μου Αθανάσιος Ξυνίδης της απέστειλε έγγραφο, περί αμφισβήτησης των φερομένων δικαιωμάτων της Μονής, ακόμη και επί της νησίδος “Αντά Μπουρού”.

3)Η ανάκληση αυτή έγινε πολύ πριν τη δικαστική διαμάχη και την ανακλητική απόφαση του τότε υπουργού Οικονομικών Απόστολου Φωτιάδη και έκανε πράξη αυτό που αντίστοιχα σε δικό τους επίπεδο θα έπρεπε να έχουν κάνει οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι υπηρεσιακοί παράγοντες και δεν το έκαναν. Η ανακλητική απόφαση μνημονεύεται σε όλες τις στάσεις της μετέπειτα δικαστικής διαμάχης και άρα κανείς δεν μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο όταν δημοσιεύει μόνο την απόφαση αποχαρακτηρισμού της χερσαίας ζώνης. Αποτελεί δε σημείο αναφοράς της νομικής και πραγματικής επιχειρηματολογίας όλων των φορέων της περιοχής και του ελληνικού δημοσίου, σε βάρος των διεκδικήσεων της Μονής Βατοπεδίου. Δεν τέθηκε λίγες φορές μέχρι σήμερα κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου του Βατοπεδίου, το ερώτημα σε πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες γιατί δεν μιμήθηκαν την αντίδραση της Λιμενικής Επιτροπής Λάγους.

4)Η με καθυστέρηση και υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου εκδοθείσα πρωτόδικη δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης έκρινε ότι η νησίδα “Αντά Μπουρού” ανήκει στη Μονή Βατοπεδίου. Συνεπώς ακόμη και αν παραβλέψουμε την ανάκληση, νομικά αλλά και ηθικά δεν υφίσταται ζήτημα, αφού προφανώς ανηκούσης της νησίδας “Αντά Μπουρού” στην ιδιοκτησία της Μονής Βατοπεδίου, μόνο δι’ αγοράς από τη Μονή θα μπορούσε να τυγχάνει ενταγμένη στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Λάγους.

5)Η “εύρεση” και η ανάδειξη αυτού του πασίγνωστου και χρησιμοποιημένου κατ’ επανάληψη στις δίκες μεταξύ δημοσίου αλλά και φορέων της Ξάνθης με την Μονή Βατοπεδίου δημοσίου εγγράφου την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, σχετίζεται άμεσα με εκβιασμό που μου τέθηκε προ ημερών στο γραφείο μου στη Ξάνθη, μεταξύ κατάθεσης και ψήφισης Καλλικράτη, προκειμένου να υπαναχωρήσω της άποψής μου για την πρωτεύουσα του Δήμου Αβδήρων. Οι διακομιστές των εκβιασμών που νόμιζαν ότι δήθεν είχαν στα χέρια τους κάτι που μου κάνει κακό, πήραν βέβαια την απάντησή τους σε απλή καθομιλουμένη.

6)Είναι πράγματι απορίας άξιο πως πιστεύουν κάποιοι ότι θα “με τελειώσουν” όπως μου είπαν μέσω των μαντατοφόρων τους που μ’ επισκέφτηκαν, με ένα θέμα που έχει αποτελέσει τον κύριο προσωπικό μου αγώνα αλλά και της οικογένειάς μου με τεράστιο κόστος αλλά και κοινωνική αναγνώριση και επιβράβευση. Προφανώς είναι οι ίδιοι που παρέδωσαν “άνευ ετέρου τινός” τη γη του Δήμου τους στο Πόρτο Λάγος και την Νέα Κεσσάνη στον Εφραίμ και τον Αρσένιο με “πρακτικό συμβιβασμού” ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων και που μέχρι σήμερα καμιά ενέργεια ανατροπής της δεν έχουν κάνει, ισχυροποιώντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία της Μονής στην περιοχή. Είμαι χαρούμενος που επέλεξαν τα παράσημά μου ως μοναδικά ευρήματα της προσπάθειας συκοφάντησής μου.

Δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ με κανέναν και για κανέναν λόγο την πολιτική και προσωπική μου αυτονομία. Αν αλλιώς είχαν συνηθίσει μέχρι σήμερα δικό τους πρόβλημα.

Σωκράτης Ξυνίδης».Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτηςΤρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Οι Ολυμπακοί αγώνες του 2004 τελειώσανε αλλά οι Έλληνες πολίτες ακόμη πληρώνουν την εταιρεία Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.

Στις 26.04.2010 σε σύσκεψη υπό τον Γ. Παπανδρέου καθώς και της επιτροπής που συντονίζει το έργο για την κατάργηση οργανισμών του Δημοσίου, υπό τους Θ. Πάγκαλο, Χ. Παμπούκη, Φ. Σαχινίδη, Η. Πλασκοβίτη και Σ. Λύτρα διαπιστώθηκε ότι ένας απο αυτούς τους οργανισμούς αυτούς είναι και η εταιρεία <<Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε>>.

Ας δούμε πρώτα ποιά είναι αυτή η εταιρεία.Η εταιρία <<ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε.>> ιδρύθηκε με τον Νόμο 2819/2000 (ΦΕΚ 84Α΄/ 15-3-2000).

(Διαβάστε ολόκληρο τον νόμο http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=1013 )

Είναι μονομέτοχος Α.Ε., θυγατρική του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

(Δείτε τα ονόματα του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου http://www.olympicvillage.gr/dioi_simvoulio.asp )

Σκοπός της εταιρείας ήταν να αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και διαχείριση του Ολυμπιακού Χωριού. Σήμερα στην <<ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε.>> μπορεί να απασχολούνται 80 εργαζόμενοι αλλά ουσιαστικά είναι χωρίς αντικείμενο μιας και που οι Ολυμπιακοί Αγώνες τελείωσαν,και με μεγάλη επιτυχία το 2004.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός οτι ο νόμος με το άρθρο 10 προβλέπει και τον χρονικό ορίζοντα λειτουργίας της εταιρείας,μέχρι το 2006,καθώς επίσης και την αποκατάσταση των εργαζομένων.Παρόλα αυτά όμως η εταιρεία συνεχίζει να υπάρχει ακόμη και σήμερα με ένα υπέρογκο λειτουργικό κόστος.

(Κάντε κλίκ για να διαβάστε ολόκληρο το άρθρο)

Αναρωτιέται κανείς αν έτσι εννοούσαν την επανίδρυση του κράτους οι προηγούμενοι υπουργοί Εργασίας της Ν.Δ. του 2006,2007,2008,2009 που δεν κατήργησαν αυτήν την πελατειακή και ρουσφετολογική εταιρεία απο ένα σημείο και μετά.Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης