Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Σε κατάργηση, ή συγχώνευση 80 υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα.Διαβάστε ολόκληρη την λίστα.

Το υπουργείο Εσωτερικών έκανε το πρώτο βήμα για να μπεί οριστικό τέλος στους διάφορους οργανισμούς του δημόσιου τομέα που υπήρχανε χωρίς λόγο. Συνολικά 80 οργανισμοί του Δημόσιου τομέα είναι υπο κατάργηση ή συνχώνευση.(κάντε κλικ για να διαβάσετε ολόκληρο το προσχέδιο νόμου http://www.minagric.gr/greek/index.shtml).

Οργανισμούς που τους πλήρωνε ο Έλληνας πολίτης δεκαετίες τώρα δίχως να έχει όφελος.Οι μόνοι που είχανε όφελος ήτανε οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους οργανισμούς που παίρνανε τον μισθό τους χωρίς κόπο και ιδρώτα.

Υπο τις οδηγίες του κ.Πάγκαλου αποφάσισε την κατάργηση, ή την συγχώνευση, ή την λύση και εκκαθάριση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και φορέων, επειδή διαπίστωσε, ανάλογα με την περίπτωση, είτε μερική επικάλυψη αρμοδιοτήτων με άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, είτε πλήρη αδράνεια ή μερική λειτουργία τους που δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της ίδρυσής τους, είτε εκπλήρωση της αποστολής τους, είτε είδος δραστηριοτήτων που δεν δικαιολογεί τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν.


Για άλλη μια φορά τα βραδυνά δελτία είδήσεων ανάφεραν επιλεκτικά του οργανισμούς που καταργούνται.Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την λίστα κατ'άρθρο με τους οργανισμούς που καταργούνται.


Άρθρο 1

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται υπηρεσίες και φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου, ως εξής:


Α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1.Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, νπιδ. (Καταργείται ως νομικό πρόσωπο και λειτουργεί στο εξής ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου επιπέδου τμήματος).

2. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) ν.π.ι.δ. (Καταργείται ως νομικό πρόσωπο και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία μεταναστευτικής Πολιτικής).


Β) Υπουργείο Οικονομικών

3.Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ) νπδδ, (καταργείται)

4.Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, νπδδ, (καταργείται)

Γ) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

5. Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.), ν.π.δ.δ, (καταργείται)

6. Ιόνιος Ακαδημία, ν.π.ι.δ. (καταργείται)


Δ) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

7. Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, ν.π.ι.δ, (καταργείται)

8.Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ), ν.π.ι.δ, (καταργείται και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και ασκούνται από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ)


Ε) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

9. Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), ν.π.δ.δ, (καταργείται)

10. Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), αυτοτελής οργανική μονάδα, (καταργείται)

Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, καθώς και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται και ασκούνται από υπηρεσιακές μονάδες με συναφείς αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11. Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος, (Κ.Κ.Ν.Α.), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Ε.ΚΕ.Α..), ν.π.δ.δ.

12. Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), ν.π.δ.δ.

13. Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), ν.π.δ.δ.


Στ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

14. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (51 υπηρεσιακές μονάδες καταργούνται)

15. Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)

Ζ)Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

16. Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), ν.π.ι.δ., (καταργείται)

Οι αρμοδιότητες ορισμένων από τους καταργούμενους φορείς οι οποίες κρίθηκε ότι εξυπηρετούν και με τα σημερινά δεδομένα το δημόσιο συμφέρον, μεταφέρονται σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες με συναφές αντικείμενο.


Άρθρο 2

Οι τιθέμενες σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανώνυμες εταιρείες είναι:

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,

2. Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧ.ΘΥ.Κ.Α.), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

3. Το Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε., εποπτευόμενη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και

4. Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. εποπτευόμενη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Οι διατάξεις με τις οποίες συνεστήθη η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής “Λεύκιπος” εποπτευόμενη από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, καταργούνται. Σημειώνεται ότι η εταιρεία αυτή δεν είχε ουσιαστικά λειτουργήσει.

Άρθρο 3

Με το άρθρο αυτό συγχωνεύονται νπδδ. Ειδικότερα:

Tο Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) καταργείται ως αυτοτελές ν.π.δ.δ. και συγχωνεύεται με το ν.π.δ.δ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους.

H Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών με το ΕΚΔΔΑ, εποπτείας Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 4

Με το άρθρο αυτό συγχωνεύεται, λόγω συνάφειας, το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το νπιδ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο θα υπηρετεί στο εξής το σκοπό του Μουσείου. Επίσης καταργείται η Διοικούσα Επιτροπή και λήγει η θητεία των μελών της.

Άρθρο 5

Με το άρθρο αυτό συγχωνεύονται ανώνυμες εταιρείες. Ειδικότερα:

Oι ανώνυμες εταιρείες, «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας» (ΕΛΚΑ), «Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης» (ΕΛΚΕΑ), «ΚΕΚ ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ" και «Κέντρο Ελληνικής Γούνας» συγχωνεύονται μέσω απορρόφησης στο «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε».

H Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου, (ΔΕΠΑ Α.Ε.) συγχωνεύονται με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.


Άρθρο 6

Με το άρθρο αυτό, συμπληρωματικά ως προς τις ρυθμίσεις για το προσωπικό που περιλαμβάνονται στα επιμέρους άρθρα, ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό λύση και εκκαθάριση υπηρεσιών και φορέων.


Άρθρο 7

Με το άρθρο αυτό καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (ΟΠΕΠ Α.Ε.) και τη διοίκηση του οργανισμού αυτού ασκεί στο εξής το Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων “TA.Π.Α.” (ν.736/1'977, Α΄).

Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας οτι το πρώτο βήμα είναι θετικό για εμάς τους απλούς πολίτες.Το ερώτημα είναι αν θα αντέξει η κυβέρνηση το πολιτικό κόστος να "ξεβολέψει"και αλλους αρκετούς του Δημόσιου τομέα την στιγμή μάλιστα που πολλοί απο αυτούς είχανε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές?


Δεν υπάρχουν σχόλια: