Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Οι ζημιές στις ΔΕΚΟ αυξήθηκαν κατα 31% απο το 2007 εως το 2009 με "πρωταθλητή" τον ΗΣΑΠ που έχει κατα μέσο όρο 56.554 Ευρω ανά εργαζόμενο.

 
 Στην σημερινή μας κοινωνία θα μπορούσε να πει κάποιος καλοπροαίρετα οτι οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) αποτελούν σημαντικά εργαλεία  της κοινωνικής συνοχής προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, της οικονομίας και των πολιτών.
Κεντρικός στόχος τους είναι, να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε  υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, επαρκούς ποσότητας και προσιτών τιμών.

Αντιλαμβανόμαστε όμως οτι η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα είναι αρκετά διαφορετική.Και την βιώνουμε όλοι μας σήμερα στην καθημερινή μας επαφή με τις 52 ΔΕΚΟ.Και το εκενευριστικό αλλά και αρκετα προκλητικό πλέον είναι οτι οι υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες είναι ιδαίτερα πολύ χαμηλού επιπέδου.Και μιλάμε για την πλειοψηφία των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ διότι υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό εργαζομένων στις ΔΕΚΟ το οποίο παρέχει στους πολίτες πολύ καλές υπηρεσίες.

Η εξυγίανση και ανάπτυξη των ΔΕΚΟ αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος.Τα οικονομικά αποτελέσματα των ΔΕΚΟ αποκτούν ιδιαίτερη αξία, διότι επηρεάζουν άμεσα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας όπως το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, την απασχόληση, τις επενδύσεις και το ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης.
To 2010, εντάχθηκαν στη γενική κυβέρνηση δεκατρείς εταιρείες (13) (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΤΡΑΜ, ΕΛΓΑ, ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΑΣ, ΕΡΤ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΚΕΕΛΠΝΟ). Μεταξύ αυτών η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΓΔΕΚΟ), εποπτεύει τις εταιρείες ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΑΣ.

Τα κυριότερα συμπεράσματα αποτελεσμάτων των έντεκα (11) ΔΕΚΟ για το 2009 σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών είναι τα εξής:

Οι έντεκα (11) πιο ζημιογόνες ΔΕΚΟ για το 2009 είναι οι εξής: ΟΣΕ ΑΕ, ΕΔΙΣΥ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ, ΗΛΠΑΠ ΑΕ, ΕΘΕΛ ΑΕ, ΕΑΣ ΑΕ, ΕΑΒ ΑΕ, ΕΤΑ ΑΕ, ΤΕΟ ΑΕ και ΟΔΙΕ ΑΕ.
• Τα συνολικά έσοδα τους ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 6,8 % σε σχέση με το 2008 ( 1,6 δισ. ευρώ). Τα έσοδα για το 2007 ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ .
• Οι ζημιές τους από το 2007 στο 2009 έχουν αυξηθεί κατά 31% και ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ για το 2009.
• Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας τους ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2009. Το 78% των εσόδων καταβάλλεται σε αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές των εργαζομένων.
Το μέσο κόστος μισθοδοσίας (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές) ανά εργαζόμενο ανέρχεται σε 40.772 ευρώ αυξημένο κατά 6,5% έναντι του 2008.
• Πέντε (5) ΔΕΚΟ έχουν μεγαλύτερο συνολικό κόστος μισθοδοσίας από τα έσοδα τους, ενώ σε δύο (2) ΔΕΚΟ τα έξοδα μισθοδοσίας ξεπερνούν το 90% των εσόδων τους.
• Ο συνολικός αριθμός του μέσου απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται σε 21.627 εργαζόμε-νους μειωμένος κατά 4,5% έναντι του 2008
• Ο καθαρός δανεισμός των ΔΕΚΟ (σύνολο μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υ-ποχρεώσεων μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ, ήτοι οκτώ (8) φορές μεγαλύ-τερος από τα ετήσια έσοδα τους.
• Το σύνολο των τόκων ανέρχεται στα 574 εκατ. ευρώ για το έτος 2009, ήτοι το 38,2 % των εσόδων τους.
• Το σύνολο των δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στις έντεκα (11) ΔΕΚΟ το έτος 2009 ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ και αφορά τον Όμιλο ΟΑΣΑ, τον Όμιλο ΟΣΕ, την ΕΑΒ και την ΕΑΣ.
• Οι καταπτώσεις εγγυήσεων των έντεκα (11) ΔΕΚΟ για το έτος 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ανήλθαν σε 632 εκατ. ευρώ και αφορούν τον Όμιλο ΟΣΕ, τον Όμιλο ΟΑΣΑ, την ΕΑΒ και τον ΟΔΙΕ.
• Οι συνολικές επιχορηγήσεις (τακτικού προϋπολογισμού, ΕΕ και λοιπές) για τις έντεκα (11) ΔΕΚΟ ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ για το 2009, εκ των οποίων τα 123 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορήγηση τακτικού προϋπολογισμού.
• Οι καταπτώσεις εγγυήσεων πλέον των συνολικών επιχορηγήσεων ανέρχονται στα 758 εκατ. ευ-ρώ, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εσόδων των έντεκα (11) ΔΕΚΟ.
• Ο μέσος μισθός για το 2009 στις έντεκα (11) ΔΕΚΟ ανέρχεται σε 40.772 ευρώ. Για το 2008 ο μέσος μισθός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα και 44,1% μεγαλύτερος του δημοσίου.
• Η ΔΕΚΟ με τον μεγαλύτερο μέσο όρο είναι ο ΗΣΑΠ με αμοιβές που ανέρχονται σε 56.554 ευρώ ανά εργαζόμενο.


Είναι κατανοητό πλέον απο όλους οτι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.Οι απλοί πολίτες που ταλαιπωρούνται τόσες δεκαετίες δείχνουν να συμφωνούν με την κυβέρνηση.Το ερώτημα είναι πότε θα το κατανοήσουν και οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: