Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Η επιτροπή κεφαλαιοαγοράς επέβαλε με καθυστέρηση τριών ετών πρόστιμο στην EUROMEDICA A.E. αλλά και σε άλλες εταιρείες με μικρότερα ποσά.


Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συντασσόμενο στο πνεύμα των ημερών επέβαλε πρόστιμα σε εταιρείες σχετικά με παραβιάσεις της νομοθεσίας. (Διαβάστε ολοκληρη την ανακοίνωση http://www.hcmc.gr/photos/nea/files/23.9.2010_563_.pdf)


 • Επέβαλε πρόστιμο, συνολικού ύψους 300.000 ευρώ, στην εταιρία "Euromedica ΑΕ Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών" και σε συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα, διότι, κατά το διάστημα 22.02.2007 έως 31.10.2007, διενήργησαν συναλλαγές, κατά τη διάρκεια του προγράμματος της αγοράς ιδίων μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, με αποτέλεσμα τον τεχνητό επηρεασμό της τιμής της μετοχής, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.3340/2005.
  Αναλυτικά, το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ στην εταιρία Euromedica ΑΕ, 30.000 ευρώ στην Axon Ντεβελόπμεντ Ανώνυμη Οικοδ., από 20.000 ευρώ στις εταιρίες Axon Holding SA και Ιατρικό Ινστιτούτο Υψηλής Τεχνολογίας Κρήτης Euromedica AE και από 10.000 ευρώ στους κ. Θωμά Λιακουνάκο και Axon Εμπορική Βιομηχανική Εκτύπωση ΑΕ, Sonak AEBE, Πρίσμα Τεχνολογική ΑΕ, Μυστράς Ανώνυμη Ετ. Επενδύσεων και Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Κέρδος Εκδοτική ΑΕ, Αχαϊκή Βιομηχανία Υψηλής Τεχνολογίας ΑΕ.
  Για την ίδια υπόθεση, επιβλήθηκε πρόστιμο, ύψους 60.000 ευρώ, στην εταιρία Αxon ΑΧΕΠΕΥ, διότι δεν έλαβε προληπτικά μέτρα για την αποτροπή της ανωτέρω παραβατικής συμπεριφοράς, που προβλέπει ο νόμος.
 • Επέβαλε πρόστιμο, ύψους 40.000 ευρώ, στην εταιρία Σάος Ναυτιλιακή Εταιρία Σαμοθράκης, διότι δημοσιοποίησε εκπρόθεσμα την ετήσια οικονομική της έκθεση,για τη χρήση 2008, δεν προέβη σε έλεγχο απομείωσης της αξίας των πλοίων της για την ανωτέρω χρήση, σύμφωνα με τα Δ.Χ.Π.Α., με αποτέλεσμα οι οικονομικές της καταστάσεις να μην απεικονίζουν επακριβώς την οικονομική θέση και τις επιδόσεις της και δεν έχει δημοσιοποιήσει τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τα στοιχεία της περιόδου 01.01.2009-31.03.2009.
 • Επέβαλε πρόστιμο, ύψους από 12 .000 ευρώ στη Novator Cayman Limited και στη Novator One Limited Partnership, διότι δεν γνωστοποίησαν μεταβολές συμμέτοχών τους επί δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο ΧΑ εταιρίας, κατά παράβαση του π.δ.51/1992.
 • Επέβαλε πρόστιμο, ύψους 20.000 ευρώ, στον κ. Bjorgolfur Thor Bjorgolffsson, διότι γνωστοποίησε εκπρόθεσμα μεταβολές συμμετοχών του επί δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο ΧΑ εταιρίας, κατά παράβαση του π.δ.51/1992.
 • Επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ στην εταιρία "Axon Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ", διότι παρείχε πίστωση σε πελάτη, καθ' υπέρβαση των ορίων της σχετικής νομοθεσίας.
 • Επέβαλε πρόστιμο, ύψους 3.000 ευρώ, στην Τράπεζα Πειραιώς, διότι ως ενεχυρούχος δανείστρια δεν γνωστοποίησε μεταβολή συμμετοχής της επί δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο ΧΑ εταιρίας, κατά παράβαση του π.δ.51/1992.
 • Επέβαλε πρόστιμο, ύψους 3.000 ευρώ, στον κ. Ευάγγελο Ρούσσο, διότι γνωστοποίησε εκπρόθεσμα μεταβολή συμμέτοχής του επί δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο ΧΑ εταιρίας, κατά παράβαση του π.δ.51/1992
Το ερώτημα που γεννάται είναι εαν αυτά τα πρόστιμα θα εισπραχθούν κανονικά ή θα τους γίνει ένα είδος "περαίωσης" και θα την γλιτώσουν?

Οι πολίτες πλέον όμως δεν αντέχουν αυτή την κατάσταση,δηλαδή να υπάρχουν πρόστιμα τα οποία δεν πληρώνονται.Ας ελπίσουμε οτι σύντομα απο την επιτροπή κεφαλαιοαγοράς θα έχουμε ανακοινωση που θα λέει οτι τα ποσά αυτά εισπράχθηκαν κανονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: