Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Παροχή περίθαλψης σε άνεργους ελεύθερους επαγγελαματίες σύμφωνα με το Μνημόνιο.Διαβάστε τα δικαιολογητικά.

 
 Στο Μνημόνιο που ψηφίστηκε πέρσι υπήρχουν μέσα και κάποια μέτρα τα οποία έχουν κοινωνική διάσταση.Ενα απο αυτά είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ελεύθερων επαγγελαματιών αλλά με προυποθέσεις τις οποίες όρισε ο υπουργός Εργασίας κ.Κουτρουμάνης.

Πιο συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 ετών και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένεια σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για 2 χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του Μνημονίου (ν. 3845/2010) που είναι τα ακόλουθα(http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/4%CE%913%CE%A4%CE%9B-09):

α. Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας ή 2 χρόνια. Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας ή των 2 ετών αυξάνεται ανά 120 ημέρες ή 4 μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.

β. Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προυποθέσεις του Μνημονίου τότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στον Οργανισμό τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι είναι ανασφάλιστος και ότι μόλις αναλάβει εργασία (μισθωτή ή ελεύθερο επάγγελμα) ή ασφαλισθεί σε άλλο φορέα για οποιοδήποτε λόγο, θα το δηλώσει στον Οργανισμό.
γ) Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από έναν οργανισμούς, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή στον ΟΑΕΕ ή εφόσον έχει ρυθμισθεί σε δόσεις οι οποίες καταβάλλονται κανονικά.
Το βιβλιαρίο ασθένειας του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του ανανεώνεται ανά εξάμηνο, όχι όμως πέραν της διετίας από την υπαγωγή στην ασφάλιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: